Privacy Beleid

Algemeen

Akaso geeft om uw privacy. Daarom willen we u zo uitgebreid mogelijk informeren over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. In dit Privacybeleid (hierna: ‘Beleid’) vindt u alle informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe lang we ze opslaan, wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen.

Wie zijn we?

Uw persoonsgegevens worden verzameld in winkels, op events van Akaso en op de Akaso website (hierna: ‘Website’), beheerd door Akaso BVBA, een onderneming naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Koningsgalerij 1, 1000 Brussel, België en met ondernemingsnummer 0567.701.903 (hierna: ‘Akaso’ of ‘wij/we’ of ‘ons/onze’).

Akaso is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat Akaso het doeleinde en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt.

Wanneer is dit beleid van toepassing?

Wanneer u een Website gebruikt, een event van Akaso bijwoont, u in de winkel inschrijft voor direct marketing of een profiel laat creëren, wordt er verondersteld dat u dit Beleid, de Algemene Voorwaarden en het Cookiebeleid (samen: de ‘Voorwaarden’) hebt gelezen, ze aanvaardt en ze naleeft. Als u een event van Akaso bijwoont, als u zich in een winkel inschrijft voor direct marketing of als u een profiel laat creëren in de winkel of op een Website, kunt u op deze locaties de Voorwaarden raadplegen.

Alle persoonsgegevens die Akaso verzamelt tijdens uw bezoek aan een winkel van Akaso, wanneer u een event van Akaso bijwoont of de Website bezoekt, worden verwerkt in overeenstemming met dit Beleid.

Akaso beschermt uw privacy en handelt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet Bescherming Persoonsgegevens (de ‘Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”). Wij vragen u om dit Beleid te lezen zodat u weet op welke manier persoonsgegevens door ons op de website, events en in winkels worden verzameld en verwerkt.

Wie wordt beschermd door dit Beleid?

Dit beleid is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die Akaso verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke (zie hoofdstuk: “Wie zijn we?”). Dit Beleid is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van onze consumenten (particulieren) en klanten (bedrijven) in verband met onze producten en diensten. Dit Beleid is ook van toepassing wanneer u onze kantoren, winkels of websites bezoekt, onze apps gebruikt, deelneemt aan marktonderzoek, enquêtes, wedstrijden, acties of events, of op een andere manier gebruikmaakt van onze producten en diensten. De persoonsgegevens van voormalige consumenten en klanten zullen zo zorgvuldig mogelijk worden behandeld en beveiligd, in overeenstemming met dit Beleid.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Gegevens die u ons verstrekt in onze winkels en op onze events:

In de winkels en op de events van Akaso kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld. Als u een 'Houd me op de hoogte'‑kaartje invult, bent u vrij om de volgende informatie in te vullen: naam, adres, e‑mailadres, geboortedatum, favoriete winkel, telefoonnummer. Als u een van onze events bijwoont, vult u de volgende informatie in: naam, adres, e‑mailadres, geboortedatum, favoriete winkel, telefoonnummer.

Gegevens die u ons verstrekt door onze diensten te gebruiken:

U kunt ons ook persoonsgegevens verstrekken door onze diensten te gebruiken. Er kunnen persoonsgegevens worden verzameld, waaronder uw naam, adres, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, e‑mailadres, financiële kenmerken, verblijfplaats, vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, maat en aankoopgeschiedenis. Dit gebeurt wanneer u een bestelling plaatst op de website, uzelf registreert als klant, uzelf inschrijft voor een van de volgende diensten: elektronische nieuwsbrief, MMS‑marketing (via uw mobiele telefoon) of persberichten, wanneer u onze Klantendienst belt of ons een brief of e‑mail stuurt.

Gegevens die u ons verstrekt door onze Website te gebruiken:

Als onderdeel van zijn normale functies verzamelt de webserver van Akaso de volgende informatie van iedereen die een Website bezoekt: uw IP‑adres, uw internetprovider, de software, het type en de taal van uw browser, de zoekmachine en trefwoorden die u gebruikte om de Website te vinden, de datum en het tijdstip waarop u de Website bezocht, de pagina's op de Website die u bezocht, de pagina's van andere websites vanwaar u hebt doorgeklikt naar de Website. Die informatie wordt verzameld met cookies. Meer informatie over cookies kunt u terugvinden in ons Cookiebeleid.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Akaso verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij we enkel de gegevens verwerken die nodig zijn voor het beoogde doeleinde.

We gebruiken persoonsgegevens wanneer dat nodig is voor:

i. het verwerken van een bestelling;
ii. het verstrekken van goederen, diensten en/of informatie waar u om vraagt;
iii. het verstrekken van informatie, goederen en diensten die via onze Website worden aangeboden voor facturatie en leveringsdoeleinden van een bestelling;
iv. het controleren en uitvoeren van financiële transacties in verband met de betalingen die u online doet;
v. het beheren van uw account bij ons;
vi. het toezicht op de gegevens die van onze Website worden gedownload;
vii. het meten en monitoren van het gebruik van deze Website, het verbeteren van de kwaliteit en inhoud van deze Website;
viii. het personaliseren van de inhoud en lay out van deze Website;
ix. het verbeteren van de producten en diensten van Akaso;
x. het organiseren van onze events en u uitnodigen voor die events;
xi. profilering (om u gepersonaliseerde commerciële informatie te kunnen sturen); xii. targeting op online platformen;
xiii. het organiseren van wedstrijden;
xiv. het naleven van de wettelijke of regelgevende bepalingen die op ons van toepassing zijn;
xv. het verstrekken van algemene of direct marketing aan u;
xvi. het bewaren van uw pasvorm om u beter van dienst te zijn bij uw volgende aankoop;
xvii. Het verwerken van een dropshipment bestelling die u plaatst bij een onafhankelijke retailer van Akaso.

De verwerking van de persoonsgegevens van categorie (i) tot (v) is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat u aangaat met Akaso. Persoonsgegevens van de categorie (vi) tot (xiii) worden verwerkt binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen van Akaso om die persoonsgegevens te verwerken: het voorkomen van fraude of misbruik van diensten, marketingonderzoek, het verbeteren van de website, het organiseren van events en wedstrijden, en profilering. In die gevallen streeft Akaso altijd naar een evenwicht tussen onze gerechtvaardigde belangen en uw privacy. De verwerking binnen het kader van categorie (xv) en (xvi) vindt enkel plaats als u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.
De verwerking binnen het kader van categorie (xvii) is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat u aangaat met een onafhankelijke retailer van Akaso.

Wat aanvullende informatie over onze direct marketingactiviteiten (xv):

Akaso zal u (gepersonaliseerde) communicatie sturen indien u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. We kunnen contact met u opnemen (1) door een brief te sturen naar uw thuisadres; (2) door u op te bellen of u een bericht te sturen op het telefoonnummer of de telefoonnummers die u ons hebt verstrekt; of (3) door u een e‑mail of fax te sturen, met informatie over events, promoties, acties, producten, diensten en/of wedstrijden. Als u liever geen marketingcommunicatie van ons ontvangt of als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, kunt u zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door een e‑mail te sturen naar customercare@akaso.eu

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We stellen alles in het werk om uw privacy en persoonsgegevens in onze kantoren, in onze winkels en op onze Website te beschermen. Akaso gebruikt een combinatie van technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

Onze werknemers zijn opgeleid om correct om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast wordt er in het kader van elk project waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, een beoordeling uitgevoerd met betrekking tot de beveiliging en de bescherming van die gegevens, waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen. Ook wat betreft ons beveiligingsbeleid voor interne informatie, beveiligingsvereisten en beheernormen wordt de naleving door onze werknemers opgevolgd.

We maken ook gebruik van gespecialiseerde profielen die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen. Daarnaast gebruiken we verschillende soorten technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van onze gegevens, waaronder: wachtwoordbeveiliging, firewalls, antivirusprogramma's en toegangscontrole voor onze werknemers. Geen enkele methode voor het doorsturen of opslaan van gegevens is echter onfeilbaar. Als er zich dus een inbreuk in verband met persoonsgegevens zou voordoen met nadelige gevolgen voor u, wordt u daarvan persoonlijk op de hoogte gebracht volgens de omstandigheden die door de wet worden bepaald. Als u een opmerking over de beveiliging hebt, kunt u contact met ons opnemen via customercare@akaso.eu

Delen of verkopen wij uw persoonsgegevens?

We verkopen of delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij:

aan bedrijven die juridisch verbonden zijn met Akaso en opgericht zijn in de Europese Economische Ruimte of de Verenigde Staten van Amerika. Uw persoonsgegevens worden met die bedrijven gedeeld voor dezelfde doeleinden die in dit Beleid worden vermeld. Die bedrijven worden in deze context beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. U kunt op verzoek een lijst van die bedrijven ontvangen. Stuur hiervoor een e‑mail naar customercare@akaso.eu.

- aan frachisenemers van Akaso

aan een wettelijke opvolger die Akaso deels of volledig overneemt;

aan erkende financiële of bankinstellingen van wie de interventie nodig is voor een vlot verloop van het betaalproces;

aan medewerkers van een kredietinformatieagentschap. Wij behouden ons het recht voor om informatie over u op te vragen bij andere derde partijen, zoals kredietinformatieagentschappen. Wij zullen die informatie toevoegen aan de informatie over u die we reeds hebben verwerkt. Zo kunnen we: (1) u goederen of diensten aanbieden; (2) uw aankoopervaring verbeteren en vergemakkelijken; en (3) het witwassen van geld en fraude helpen voorkomen.

Als we een dergelijk verzoek indienen, zullen we u hier eerst over informeren en u laten weten of het verzoek wordt opgeslagen in een kredietbestand;

als de wet ons daartoe verplicht of als we vinden dat dat nodig is om fraude of internetcriminaliteit te voorkomen, of om onze Website of de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van iemand te beschermen. (We verwijzen naar het hoofdstuk “Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?”);

als dat nodig is om u onze diensten aan te bieden. Sommige van onze databanken kunnen worden geraadpleegd door of doorgegeven aan derden die in onze opdracht werken en die ons bijstaan om u onze producten en diensten te leveren. Het gaat bijvoorbeeld om onze commerciële medewerkers, de onafhankelijke retailers en onze dienstleveranciers voor webhosting, clouddiensten of onderhoudsdiensten. Daarnaast helpen verschillende postdiensten ons om u de pakketten te bezorgen die u bij ons bestelt (bv. Fedex, UPS, DHL, De Post, Post NL enzovoort). De doorgifte van uw gegevens vindt enkel plaats voor de doeleinden die worden vermeld in dit Beleid en beperkt zich tot de gegevens die nodig zijn om onze opdracht uit te voeren. We zien erop toe dat zij, net als wij, uw gegevens veilig beheren, en er respectvol en zorgvuldig mee omgaan. We bieden gepaste contractuele garanties.

als wij of de derde partij gerechtvaardigde belangen hebben voor doorgifte. Wij zullen uw persoonsgegevens enkel doorgeven op basis van een beoordeling van uw rechten en vrijheden. U zult hier altijd op een transparante manier over worden geïnformeerd (tenzij in geval van wettelijke uitzonderingen).

als u daarvoor uw toestemming geeft. In elk ander geval waar we uw gegevens zouden doorgeven aan derden, zullen we een transparante kennisgeving sturen om u op de hoogte te brengen van wie de derde partij is, en de reden voor de doorgifte en verwerking van de gegevens. Wanneer dat bij wet vereist is, zullen we uw expliciete toestemming vragen om dat te doen.

Voor alle doorgiften van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte waarborgen we via geschikte beschermingsmaatregelen die zijn vervat in het contract of via andere maatregelen dat uw gegevens een gepast beschermingsniveau krijgen dat vergelijkbaar is met de bescherming die ze zouden krijgen binnen de EU, in overeenstemming met de Europese regels.

We kunnen ook anonieme, geaggregeerde statistische gegevens delen voor commerciële en interne/externe meldingen. Bijvoorbeeld: gegevens over wie onze Website bezoekt om onze diensten te beschrijven aan mogelijke partners, adverteerders, sponsors en andere respectabele derde partijen en voor andere rechtmatige doeleinden. Deze statistische gegevens bevatten geen informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens door dergelijke derde partijen, vragen wij u om contact op te nemen met de derde partij in kwestie. Wanneer die verwerking verder gaat dan het toepassingsgebied van de doeleinden die Akaso bepaalt, is de derde partij volledig verantwoordelijk voor die verwerking en kan Akaso in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor die verwerking.

Wat zijn uw privacyrechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Een overzicht van uw rechten:

U hebt het recht op de inzage, rectificatie of wissing (“recht op vergetelheid”) van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. U hebt ook het recht om te vragen om een exemplaar van al uw persoonsgegevens die wij verwerken, voor zover dat technisch haalbaar is. U hebt ook het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

Praktische aspecten:

Hoe oefent u uw rechten uit? Om die rechten uit te oefenen of om meer informatie te vragen over uw rechten, kunt u een e‑mail sturen naar customercare@akaso.eu. Om uw recht op inzage uit te oefenen en om enige ongeoorloofde verstrekking van uw persoonsgegevens te voorkomen, moet uw identiteit worden gecontroleerd. In geval van twijfel of ambiguïteit zullen we u eerst vragen om aanvullende informatie (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart).

Wat moet u betalen? U kunt uw privacyrechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In dat geval hebben wij – in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – het recht en de keuze om u een redelijke vergoeding aan te rekenen (in het licht van de administratieve kosten van het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie) of om uw verzoek af te wijzen.

Via welke weg ontvangt u een antwoord? Als u uw verzoek elektronisch indient, zal de gevraagde informatie u indien mogelijk elektronisch worden verstrekt, tenzij anderzijds door u verzocht. In elk geval zullen wij u een bondig, transparant, duidelijk en makkelijk te begrijpen antwoord geven.

Wanneer ontvangt u een antwoord? We zullen uw verzoek zo snel mogelijk beantwoorden, in elk geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. In dat geval stellen wij u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

Ten slotte hebt u het recht om klacht in te dienen bij een lokale toezichthoudende autoriteit of bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (onze leidende toezichthoudende autoriteit) in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Akaso. Hieronder vindt u de contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@adp-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bijgehouden?

Bij wet is het ons niet toegestaan om persoonsgegevens langer te bewaren dan nodig is voor het doeleinde waarvoor de gegevens werden verzameld. De bewaarperiode kan daarom verschillen naargelang de aard van de verwerking. Enkele voorbeelden: Doorgaans zullen we uw persoonsgegevens opslaan gedurende vijf jaar na uw meest recente login bij of transactie met Akaso. Persoonsgegevens die werden verzameld voor wedstrijden zullen slechts één jaar worden bijgehouden nadat de wedstrijd werd afgesloten. Voor de marketingdoeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, zullen uw contactgegevens door ons worden bijgehouden zolang u uw toestemming niet intrekt. Tot slot moeten wij uw gegevens gedurende een bepaalde periode bijhouden om een aantal lokale wetten na te leven, met het oog op onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Nadat de toepasselijke opslagperiode(s) is/zijn verstreken, worden uw persoonsgegevens gewist of anoniem gemaakt.

Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen van dit Beleid?

Akaso behoudt zich het recht voor om dit Beleid te allen tijde en naar eigen goeddunken volledig of deels te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te schrappen. Dat kan nodig zijn gezien de marktevoluties of nieuwe verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren. Daarom vragen wij u om regelmatig na te kijken of dit Beleid gewijzigd is. Als u een Website gebruikt nadat er een wijziging werd aangebracht in dit Beleid, wordt er verondersteld dat u die wijziging aanvaardt, ongeacht of u dit Beleid hebt gelezen.

Als u dit Beleid niet aanvaardt, moet u onmiddellijk de Website verlaten waarop u dit Beleid raadpleegt. U mag geen profiel creëren of direct marketing ontvangen als u dit Beleid niet aanvaardt.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen, suggesties of opmerkingen hebt over dit Beleid of over ons gebruik van uw informatie, kunt u ons een e‑mail sturen via customercare@akaso.eu.

U kunt ook contact met ons opnemen via het volgende adres:

Akaso BVBA
Koningsgalerij 1
1000 Brussel
België
Ondernemingsnummer: 0567.701.903

Nederlands